Dzień III

9.00 – 10.30 Część 1:
Inicjacja Projektu:
- Definiowanie zakresu projektu.
- Identyfikacja celów projektu.
- Pozyskiwanie finansowania.
- Wyznaczanie zadań i kamieni milowych.

10.30 – 11.00 Przerwa

11.00 – 12.30 Część 2:
Organizacja pracy.
Szacowanie potrzeb finansowych i kapitału ludzkiego.
Definiowanie roli partnerów w projekcie.
Określanie metod zarządzania projektem.

12.30 – 13.30 Przerwa obiadowa

13.30 – 15.00 Część 3:
Przygotowanie studium wykonalności:
- Kryteria ocen studium wykonalności.
- Koncepcja potencjalnego budżetu.
- Wybór lidera.
- Dobieranie partnerów, zadań i kamieni milowych.
- Przygotowanie studium.

15.00 – 15.30 Przerwa

15.30 – 17.00 Część 4:
Zarządzanie projektem badawczym, zarządzanie czasem i kontrolą jakości:
- Prowadzenie badań.
- Dostarczanie wyników badań.
- Znaczenie komunikacji w projekcie.
Dyskusja

Trener: prof. Jean Francois Hocquette