Dzień VI

Wyzwania rynku badań produkcji żywności w Polsce. Przykłady udanej współpracy nauki z biznesem przy projektach aplikacyjnych – case’s study.

9.00 – 10.30
Współczesne trendy na rynku produkcji żywności.
Innowacyjna żywność i jej wpływ na zdrowie konsumentów.
Nowe kategorie produktów żywnościowych; szanse i wyzwania dla sektora spożywczego.
Kierunki prowadzonych badań w sektorze produkcji żywności i ich zastosowanie w praktyce.

10.30 – 10.45 Przerwa

10.45 – 12.15
Utworzenie 4-5 osobowych zespołów roboczych.
Uczestnicy szkolenia w zespołach dokonują wyboru innowacyjnego produktu spożywczego zaprojektowanego dla określonego segmentu konsumentów np.: dzieci 3+, osób starszych, młodych ludzi aktywnych zawodowo, gospodyń domowych, młodzieży gimnazjalnej itd. w oparciu o najnowsze trendy żywieniowe określają zestaw cech produktu mający doprowadzić do stworzenia produktu unikalnego.
Zadania uczestników:
a. Określenie kategorii produktu i opracowanie jego składu z punktu widzenia zaleceń żywieniowo-zdrowotnych dla adresowanej grupy.
b. Opracowanie bazowej koncepcji dla kreowanego produktu.
c. Stworzenie marki/nazwy, określenie niszy rynkowej.
d. Opracowanie elementów strategii przewagi konkurencyjnej (produkt, m.in. szata graficzna, rodzaj opakowania, labelling, cena, dystrybucja, m.in. kanały i miejsca sprzedaży; promocja, m.in. formy promocji, założenia kampanii reklamowej, sposoby komunikacji z konsumentem). Ocena produktów. Uczestnicy szkolenia oceniają wyniki prac zespołów z udziałem prowadzącego zajęcia według kryterium potencjalnego sukcesu rynkowego.

12.15 – 13.15 Przerwa obiadowa

13.15 – 14.45
Rola nauki w dostosowaniu badań do potrzeb sektora produkcji żywności.
Katalog pożądanych kierunków badawczych.
Aktualne problemy dotyczące wdrożeń na rynku żywności.
System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce – siły motoryczne i bariery.
Model biznesowy spółki spin-off.
Przykłady współpracy przedsiębiorstw z nauką w realizacji wdrożeń i współpracy przy projektach badawczo-rozwojowych.

14.45 – 15.00 Przerwa

15.00 – 16.30
Analiza potencjału – „chmura” pomysłów (poszukiwania).
Tworzenie interdyscyplinarnych zespołów (min. 3-osobowych) do opracowywania projektów badawczych aplikacyjnych z zakresu obszaru produkcji żywności odpowiadających na obecne wyzwania rynku.
Wstępna praca nad koncepcją projektów badawczych i analiza możliwości/problemów w
kontekście obowiązujących uwarunkowań.

Trener: mgr inż. Waldemar Wójcik