thumb

O projekcie

Projekt „Zarządzanie Badaniami Sektora Produkcji Żywności” ma na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności 210 pracowników naukowych w zakresie zarządzania badaniami naukowymi w obszarach związanych z produkcją żywności.

Okres realizacji projektu: od 1 czerwca 2012 r. do 31 stycznia 2014 r.

Projekt zakłada znaczące zwiększenie poziomu współpracy na płaszczyźnie Nauka-Biznes, dzięki uzyskaniu przez jego Uczestników i Uczestniczki obszernej wiedzy oraz umiejętności z zakresu planowania i realizacji badań aplikacyjnych, odpowiadających na potrzeby sektora produkcji żywności. To z kolei pozwoli w przyszłości stać się cennym źródłem funduszy na badania podstawowe dla polskich ośrodków naukowych, jak również zwiększy liczbę innowacyjnych rozwiązań technologicznych stosowanych w polskim przemyśle spożywczym.

Prace naukowo-badawcze w Polsce i na świecie

Polska gospodarka, na tle innych krajów europejskich w rankingu innowacyjności zajmuje jedno z ostatnich pozycji, podobnie jest w obszarze współpracy krajowych ośrodków naukowych z polskim sektorem rolno-spożywczym, który jednak posiada w gospodarce mocną pozycję.

Bezpośrednim powodem jest najczęściej brak dialogu naukowców z przedsiębiorcami, który wynika zarówno z braku wiedzy przedsiębiorców o istniejących możliwościach, jak i istotnych braków w wiedzy naukowców dotyczącej komercjalizacji ich prac badawczych, czego przykładem jest niestety częste prowadzenie badań niedopasowanych do potrzeb rynków.

Rozwiązanie problemu

Uzyskanie przez pracowników naukowych wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania badaniami i pracami rozwojowymi, dostosowanych do potrzeb polskiego sektora żywnościowego istotnie wpłynie na zwiększenie synergii i dopasowanie do aktualnych i przyszłych wyzwań polskiej gospodarki.

Wiedza i umiejętności z zakresu planowania i realizacji badań według najlepszych standardów europejskich pozwolą na kreowanie badań potrzebnych dla sektora produkcji żywności, zwiększą jego innowacyjność, a tym samym konkurencyjność na arenie międzynarodowej.

Pozwoli to także na uzyskanie przez naukowców funduszy do prowadzania kolejnych badań i wdrażania innowacji w dziedzinie produkcji żywności.