pzpbm_logo

Organizator

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego jest organizacją branżową, której jednym z celów jest rozwijanie produkcji wołowego mięsa kulinarnego, promocja produktów regionalnych, doradztwo oraz szkolenia.

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, jako pierwsza organizacja branżowa opracowała pierwszy polski system jakości produkcji mięsa wołowego QMP. System QMP pozwala na produkcję wołowiny w gwarantowanym, powtarzalnym standardzie jakości. Zrzeszenie jest również pierwszą polską producencką organizacją, która opracowała strategię rozwoju dla branży produkcji wołowiny na lata 2007-2013 i opracowała pierwszy jakościowy program produkcji wołowiny EUROSTEK 2012.

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego realizuje z powodzeniem projekty współfinansowane ze środków UE pozwalające na efektywną implementację wyników naukowych polskich naukowców i światowych osiągnięć wdrożeniowych w sektorze rolno-spożywczym.

Jako branżowy członek Konsorcjum naukowo-przemysłowego wraz ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie współrealizuje obecnie w ramach POIG 2007-13, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, projekt Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią „od widelca do zagrody”.

W latach 2007-2008 PZPBM w ramach ZPORR 2004-2006 Poddziałania 2.6 PZPBM zrealizowało Projekt „Wsparcie rozwoju inicjatywy klastrowej na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego w branży produkcji mięsa wołowego w celu podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw, wymiany wiedzy i technologii oraz podnoszenia ich konkurencyjności”. Rezultatem bezpośrednim Projektu było zawiązanie inicjatywy klastrowej w branży mięsa wołowego w woj. warmińsko-mazurskim.

PZPBM posiada również doświadczenie w realizacji projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . W roku 2009-2010 PZPBM zrealizowało Projekt szkoleniowy pt. „Kulinarna Przyjemność z Warmii i Mazur”. W roku 2011 PZPBM zrealizowało projekt szkoleniowy „Kulinarna przyjemność w sercu Polski”. Projekty był realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorców. Głównym ich celem było uzyskanie lub/i podniesienie kwalifikacji zawodowych z zakresu aktualnej sztuki kulinarnej u osób pracujących w podmiotach świadczących usługi gastronomiczne. W okresie styczeń 2011-marzec 2012 PZPBM zrealizowało Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, pt. „Nauczyciel obróbki mięsa w szkole XXI wieku”. Projekt skierowany był do 56 Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych oraz Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu kucharz i pokrewnych oraz technik technologii żywności i pokrewnych, prowadzących praktyczne zajęcia w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie całej Polski, który miał na celu podniesienie poziomu kwalifikacji praktycznych i dydaktycznych ww. grupy oraz po uwzględnieniu wyników ewaluacji wypracowanie modelu doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach.

Więcej informacji o Organizatorze na stronie www.pzpbm.pl