Nota prawna

Podmiotem wyłącznie uprawnionym do portalu zamieszczonego pod domeną http://www.zarzadzanie-badaniami.pl jest Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego 3 (NIP 952-19-67-784, KRS 0000233381), które jest organizatorem projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym prowadzi projekt pn.: „Zarządzanie Badaniami Sektora Produkcji Żywności”, nr umowy UDA-POKL.04.02.00-00-077/11-00 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach umowy podpisanej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Dostęp do niniejszego portalu i korzystanie z niego podlegają niżej podanym warunkom oraz odpowiednim przepisom prawa, w szczególności:

 • ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.),
 • ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz.553 z późn. zm.),
 • ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 2003r. Nr 503 poz.1503 z późn. zm.),
 • ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.),
 • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 1. Wszelkie nazwy handlowe, loga i znaki towarowe wyświetlane na niniejszym portalu podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy. Użycie lub niewłaściwe użycie tych oznaczeń lub jakichkolwiek elementów treści niniejszego portalu jest stanowczo zakazane.
 2. Wszystkie zamieszczone materiały są zastrzeżone i chronione prawami autorskimi.
 3. Portal można przeglądać dla własnej rozrywki i informacji.
 4. Żaden z zamieszczonych materiałów ani jego część nie może być: kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, ładowana, wyświetlana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego.
 5. Zabronione jest rozpowszechnianie opracowań i materiałów zamieszczonych na portalu, powielanie lub rozpowszechnianie szaty graficznej lub jej elementów niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania. Zabronione jest umieszczanie tych materiałów lub ich części na jakimkolwiek innym serwerze.
 6. Zabronione jest umieszczanie odesłań do portalu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów.
 7. Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zainfekowanie komputera wynikające z korzystania z portalu.
 8. Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian i poprawek na portalu bez wcześniejszego informowania o takiej zmianie